glava.html novostil.GIF (1107 bytes) DDVLOGO.GIF (1061 bytes) uredba ajpes edavki estoritve vivizio Calculator e'webmail e'maileklik Slovar efax intrastat e-izvržba podpora ISL ETN Portal ZD LJ   

31.12.2023 -
SREČNO NOVO LETO
30.12.2023 - OBVEZNI ZDRAVSTVENI PRISPEVEK
ZZZS -Obvezni zdravstveni prispevek
REK obrazci za zdravstveni prispevek, prvič v februarju za mesec januar 2024
20.11.2023 - EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti - U.l. št. 20/2023
Pojasnila ter najpogostejša vprašanja pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti - MDDSZ
Vzorec excel Špica
18.10.2023 - Solidarnostni prispevek
Obvezen solidarnostni prispevek znaša 0,3% za letne dohodke fizičnih oseb. Prav tako se prispevek obračuna od vseh ostalih dohodkov, ki jih prejme fizična oseba in so obdavčeni cedularno (najemnine, obresti, dividende, dobiček iz kapitala).
Obvezen solidarnostni prispevek znaša 0,8% za letne dohodke pravnih oseb (oz. od dejavnosti)
Obvezni solidarnostni prispevek se za posamezno leto zmanjša za obračunan prispevek delavca oziroma delodajalca, ki je bil vplačan na račun solidarnostne delovne sobote, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka.

Delodajalec se z dogovorom z delavcem (pisno soglasje) lahko odloči za največ eno soboto v letu 2023 in največ eno soboto v letu 2024 za delovno.
Prispevek delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije je enak znesku, ki ga prispeva delavec. Prispevek delodajalca je torej enak neto plači delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote.
Del plače, ki ga delodajalec obračuna za posameznega delavca, ki dela na organizirano delovno soboto, se v REK-O ne izkazuje posebej, temveč se izkazuje skupaj s plačo za preostali del meseca. Za potrebe oblikovanja pokojninske osnove se v primeru dela na solidarnostno soboto, podatki o osnovi oziroma plači in urah, na REK-O obrazcu poročajo v rubriki M01, enako kot za ostale delovne dneve v mesecu.

Obračun PODO-OPSOS delodajalec predloži FURS v mesecu po mesecu, v katerem je organiziral solidarnostno delovno soboto, na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi FURS, plača pa v desetih dneh po predložitvi obračuna.

Iz Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023
6. Začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in prispevek
101. člen
(solidarnostna delovna sobota in prispevek)
(1) Za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov, lahko delodajalec po posvetovanju s sindikatom oziroma svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci pri delodajalcu, določi eno soboto v letu 2023 in eno soboto v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Kot solidarnostna delovna sobota se šteje tudi kak drug dan, če je delovni proces pri delodajalcu oblikovan tako, da redno delo poteka tudi v soboto.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja delovna razmerja, delavec na podlagi predhodnega pisnega soglasja opravlja delo na solidarnostno delovno soboto v skladu s prejšnjim odstavkom preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa ter prispeva znesek plače iz petega odstavka tega člena.
(3) Z izjemo dela preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa v skladu s prejšnjim odstavkom mora delodajalec pri organizaciji delovnega procesa na solidarnostno delovno soboto upoštevati določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o delovnem času, odmorih in počitkih.
(4) Sredstva za omilitev škode, nastale zaradi poplav in plazov avgusta 2023, prispevajo delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v Republiki Sloveniji, ter delodajalci, ki bodo na te dneve organizirali delovni proces.
(5) Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote po obračunanih davkih in obveznih prispevkih za socialno varnost. Prispevek delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije je enak znesku, ki ga prispeva delavec.
(6) Delodajalec sam izračuna prispevek delavca in delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije v obračunu prispevka za Sklad za obnovo Slovenije, ki se šteje za obračun davka. Obračun prispevka za Sklad za obnovo Slovenije vsebuje podatke, potrebne za identifikacijo delodajalca (firma ali ime, sedež, davčna številka) in posameznega delavca (ime in priimek, naslov, davčna številka), ter podatke o skupnem prispevku delavcev ter prispevku posameznega delavca za posamezno solidarnostno delovno soboto ter podatek o prispevku delodajalca za posamezno solidarnostno delovno soboto. Obračun prispevkov delodajalec predloži Finančni upravi Republike Slovenije v mesecu po mesecu, v katerem je organiziral solidarnostno delovno soboto, na obrazcu, ki ga na svoji spletni strani objavi Finančna uprava Republike Slovenije, plača pa v desetih dneh po predložitvi obračuna.
(7) Prispevek delodajalca po tem členu v Sklad za obnovo Slovenije se ne šteje za olajšavo za donacije ali odhodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakonu o dohodnini.
(8) Finančna uprava Republike Slovenije je pristojna za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov delavcev in delodajalcev za Sklad za obnovo Slovenije in davčno izvršbo po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(9) Prispevki iz petega odstavka tega člena se zbirajo na posebni namenski donacijski postavki v proračunu Republike Slovenije in so vir financiranja Sklada za obnovo Slovenije.

102. člen
(obvezni solidarnostni prispevek)
(1) Za zagotovitev dela sredstev za financiranje škode in obnove po poplavah in plazovih se za leti 2023 in 2024 uvede obvezni solidarnostni prispevek za obnovo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: obvezni solidarnostni prispevek).
(2) Obvezni solidarnostni prispevek plačajo fizične osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, rezidenti Republike Slovenije in zavezanci za dohodnino za leto 2023 oziroma 2024 (v nadaljnjem besedilu: fizične osebe), ter pravne osebe, ki so zavezanci v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, za leto 2023 oziroma 2024, razen zavezancev, ki so po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, opredeljeni kot zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe).
(3) Obveznega solidarnostnega prispevka ne plačajo fizične osebe, katerih skupna osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka, kot je določena v četrtem in petem odstavku tega člena, ne presega 35 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto 2023 oziroma za leto 2024.
(4) Osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka je vsota bruto dohodkov fizične osebe, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, vštevajo v letno davčno osnovo za leto 2023 oziroma 2024, zmanjšanih za davčno priznane stroške, razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo, z izjemo plačila za poslovno uspešnost.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka od dohodkov iz dejavnosti davčna osnova dohodka iz dejavnosti pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024.
(6) Osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka je tudi vsota bruto dohodkov fizične osebe, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ne vštevajo v letno davčno osnovo in so prejeti oziroma doseženi v letu 2023 oziroma 2024, zmanjšanih za davčno priznane stroške, razen dohodkov iz dejavnosti, dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo.
(7) Osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka za pravne osebe je davčna osnova po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, pred zmanjšanjem za pokrivanje izgub in olajšave za leto 2023 oziroma 2024 oziroma za davčno obdobje, ki se začne v letu 2023 oziroma 2024.
(8) Osnova za obračun obveznega solidarnostnega prispevka se določi na podlagi podatkov za odmero dohodnine za leto 2023 oziroma 2024, dokončnih odločb o odmeri dohodnine od dohodkov, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, obračunov davčnega odtegljaja od dohodkov, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter obračunov davka od dohodkov pravnih oseb.
(9) Obvezni solidarnostni prispevek po tem členu se ne šteje za odhodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, in zakonu, ki ureja dohodnino.
(10) Obvezni solidarnostni prispevek se plačuje od osnove, določene v četrtem in šestem odstavku tega člena, po stopnji 0,3 %.
(11) Obvezni solidarnostni prispevek se plačuje od osnove, določene v petem in sedmem odstavku tega člena, po stopnji 0,8 %.
(12) Obvezni solidarnostni prispevek, odmerjen oziroma obračunan po tem členu, se za posamezno leto zmanjša za obračunan prispevek delavca oziroma delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije zaradi solidarnostne delovne sobote iz prejšnjega člena, vendar največ do višine obveznega solidarnostnega prispevka po tem členu.
(13) Obvezni solidarnostni prispevek odmeri Finančna uprava Republike Slovenije fizičnim osebam v postopku odmere dohodnine za leto 2023 oziroma 2024 za posamezno leto od osnove po četrtem in petem odstavku tega člena.
(14) Ne glede na prejšnji odstavek fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, od osnove po petem odstavku tega člena oziroma fizičnim osebam od osnove po šestem odstavku tega člena Finančna uprava Republike Slovenije izda odločbo o odmeri obveznega solidarnostnega prispevka od teh osnov do 31. decembra 2024 oziroma 31. decembra 2025.
(15) Pravne osebe obvezni solidarnostni prispevek obračunajo same na način, v rokih in po postopku obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2023 oziroma 2024.
(16) Posledice vloženega pravnega sredstva v zvezi z odmero dohodnine oziroma obveznega solidarnostnega prispevka po trinajstem odstavku tega člena učinkujejo tudi na odmero obveznega solidarnostnega prispevka oziroma odmero dohodnine.
(17) Če davčnemu zavezancu informativni izračun dohodnine ni bil vročen, ni dolžan vložiti napovedi za odmero obveznega solidarnostnega prispevka.
(18) Glede pobiranja obveznega solidarnostnega prispevka, pravnih sredstev, odpisa, odloga in obročnega odplačevanja, zastaranja in drugih vprašanj se uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
(19) Obvezni solidarnostni prispevek se zbira na posebni namenski donacijski postavki v proračunu Republike Slovenije in je vir financiranja Sklada za obnovo Slovenije.
13.01.2023 - NAJNIŽJA URNA POSTAVKA
Od 13/01/2023 dalje je najnižja urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del 6,92 eura.- U.l. št. 7/2023
01.01.2023 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/01/2023 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 10,5% - U.l. št. 2/2023
01.01.2023 - MINIMALNA PLAČA
Od 01/01/2023 dalje je minimalna plača za delo s polnim delovnim časom 1.203,36 eura.- U.l. št. 4/2023
31.12.2022 - Lestvica za odmero dohodnine za 2023 - FURS
31.12.2022 -
SREČNO NOVO LETO
27.12.2022 - Zakon o varstvu osebnih podatkov - U.l.št. 163/2022
19.12.2022 - Spremembe Zakona o dohodnini -U.l.št. 158/2022
- višja obdavčitev normirancev
- višja splošna olajšava
- višja olajšava za vzdrževane člane
- dodatna splošna olajšava za mlade do 29 leta
- davek na najemnine iz 15% na 25%
01.12.2022 - Poročanje o podeljenih štipendijah
30.08.2022 - Pri septemberski plači je znesek prehrane na dan namesto 6,12 eura lahko do 7,96 eura.
Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,99 eura za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.
Več v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - U.l. št. 113/2022
01.07.2022 - Iz Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - U.l. št. 87/2022
3. člen
(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 (do sedaj 0,18 eura) eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
5. člen
(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 eura (do sedaj 0,37 eura) za vsak prevožen kilometer.
Velja od 01/07/2022 dalje
01.07.2022 - Iz Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - U.l. št. 87/2022
3. člen
(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 (do sedaj 0,18 eura) eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
5. člen
(3) V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 eura (do sedaj 0,37 eura) za vsak prevožen kilometer.
Velja od 01/07/2022 dalje
23.05.2022 - Od 14/05/2022 do 28. februarja 2023 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 6,17 eura.
Iz Odredbe o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev - U.l. št. 67/2022
06.05.2022 - Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev - U.l. št. 60/2022
04.04.2022 - Vir: e-uprava.gov.si
Delo preko podjemne pogodbe ali avtorske pogodbe
Uživalci pokojnine lahko opravljate delo prek pogodb civilnega prava.
Upokojenci, ki želite ob prejemanju pokojnine ostati delovno aktivni, lahko sklepate pogodbe civilnega prava, ne glede na znesek, ki ga na podlagi teh pogodb prejmete.
Po veljavni delovnopravni zakonodaji lahko v primeru občasne potrebe po delu upokojenci opravljate pogodbeno delo, pri tem pa moramo opozoriti, da gre za dela, ki:
niso določena kot sestavni del organizacije poslovanja delodajalca, niso predvidena v okviru sistematizacije delovnih mest in se glede na delovni proces ne opravljajo kot stalno in nepretrgano delo, temveč trajajo le določen krajši čas ali pa so potrebna od časa do časa.
Pri opravljanju del po podjemni ali avtorski pogodbi podjemnik oziroma avtor nista podrejena naročniku kot delavec v delovnem razmerju delodajalcu, ampak samostojno izpolnita naročilo.
Upokojenci lahko z delodajalci sklepate tudi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki imajo sicer značaj civilno pravnega pogodbenega razmerja, hkrati pa vsebujejo tudi nekatere elemente delovnega razmerja. V takih pogodbah mora biti navedeno:
obdobje opravljanja dela, število ur, ki jih mora opraviti delavec, določena urna postavka za opravljeno delo, predviden skupni znesek dohodka.
Pri tem morate upoštevati zakonske omejitve, ki se nanašajo na:
najnižjo dovoljeno urno postavko, ki je 4,20 EUR bruto, dovoljeno število ur opravljenega začasnega ali občasnega dela, ki je s strani upravičenca lahko največ 60 ur v koledarskem mesecu, maksimalno višino letnega dohodka upravičenca, ki je lahko največ 6.300 EUR bruto.
Poleg navedenega je delodajalec zavezan k upoštevanju določb delovno pravne zakonodaje, ki prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede na spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko odgovornost, prav tako pa bo moral spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu.
Upokojencev ni treba vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja dela in tako še naprej prejemate pokojnino. V primeru opravljanja dela prek drugega pravnega razmerja so upokojenci vključeni v zavarovanje za posebne primere. Zavezanci za plačilo tega prispevka so pravne in fizične osebe, pri katerih se delo opravlja.
Poleg tega je potrebno osebo, ki opravlja delo po podjemni pogodbi ali avtorski pogodbi ali pogodbi o občasnem in začasnem delu upokojencev, vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (5. in 12. točka 17. člena ZZVZZ).
04.04.2022 - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma U.l. št. 48/2022
23.03.2022 - Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 - U.l.št. 41/2022
31.12.2021 -
SREČNO NOVO LETO
01.07.2021 - Prevoz na delo
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - Neuradni čistopis
3. člen Uredbe
(prevoz na delo in z dela)
(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek iz prejšnjega stavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila za mesec oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je sprememba rasti cen pozitivna, ki ga minister, pristojen za finance, določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje v decembru tekočega leta za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje leto.
26.02.2021 - V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 eura. U.l.št. 28/2021
09.02.2021 - Spremembe Zakona o gospodarskih družbah -U.l.št. 18/2021
01.01.2021 - PKP7
Krizni dodatek
Pogosta vprašanja v PKP7 - FURS
01.01.2021 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/01/2021 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 5/2021
31.12.2020 -
SREČNO NOVO LETO
30.12.2020 - PREDPISI
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 - PKP 7 - U.l.št.203/2020
29.12.2020 - PREDPISI
Zakon o davku na motorna vozila - U.l.št.200/2020
27.11.2020 - PREDPISI
Zakon o interventnih ukreph za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - U.l.št. 175/2020
Zakon o davčnem postopku
(1) Ne glede na prvi odstavek 102. člena in prvi odstavek 110. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19 in 145/20 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko davčni organ dovoli odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije.
(2) Davčni organ lahko ne glede na peti odstavek 102. člena ZDavP-2 dovoli odlog za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj.
(3) Davčni organ odloči o odlogu oziroma plačilu davkov ali prispevkov po tem členu v osmih dneh od dneva prejema vloge.
(4) Če je davčni organ zavezancu za davek dovolil obročno plačilo davka ali prispevkov v skladu s prvim odstavkom tega člena in če zavezanec za davek zamudi s plačilom posameznega obroka davka ali prispevkov, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki. Davčni organ v odločbi, s katero dovoli obročno plačilo davka ali prispevkov, zavezanca za davek opozori na posledice zamude.
(5) Davčni organ pod pogoji, ki jih določa ZDavP-2, zavaruje izpolnitev in plačilo davčne obveznosti

Zakon o delovnih razmerjih
(1) Ne glede na četrti odstavek 68. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) delodajalec pred začetkom dela delavca na domu obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o:
– podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
– podatkih, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
– morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.
(2) Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvestilo iz prejšnjega odstavka vložijo elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena velja do 31. decembra 2020. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov
Upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v enakem obdobju leta 2019 oziroma upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi s prihodki od prodaje v času od registracije upravičenca do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje,
30 do 70%
Višina nekritih fiksnih stroškov se določi v odstotku od letnih prihodkov za leto 2019 oziroma prihodkov od prodaje v času od registracije do 1. septembra 2020, preračunanimi na enako obračunsko obdobje, za vsak mesec poslovanja v upravičenem obdobju iz osmega odstavka tega člena
0,6%

nad 70%
1,2%

vendar ne več kot
- 1.000,00 evrov
-70 odstotkov neto izgube (AOP 187) upravičenca, ki je srednje veliko ali veliko podjetje, navedene v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju oziroma 90 odstotkov neto izgube (AOP187) upravičenca, ki je mikro ali malo podjetje, v izkazih poslovnega izida v upravičenem obdobju. Velikost upravičenca se določa skladno s Prilogo 1 Uredbe Komisije 651/2014/EU.

Upravičeno obdobje pomoči je od 1. oktobra 2020 do 31. decembra 2020
23.10.2020 - PREDPISI
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 - U.l. št. 152/2020
- Delavec je enkrat v letu lahko odsoten 3 dni brez potrdila zdravnika. Nadomestilo refundira ZZZS.
- mobilna aplikacija
- Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela, lahko uveljavlja delodajalec v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, če izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavca, ki mu je bila odrejena karantena.
- Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva.
- Nadomestilo refundira ZRSZ
- Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po tem zakonu lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije
Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019
- izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene in mikro podjetja
27.08.2020 - ČAKANJE
Čakanje si podaljša do 30/09/2020 - U.l.št. 115/2020
24.07.2020 - ČAKANJE
Čakanje se podaljša do 31/08/2020 - U.l.št. 104/2020
10.07.2020 - COVID-19
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) - U.l. št. 98/2020
Čakanje podaljšano do 31/07/2020
03.07.2020 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/07/2020 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 93/2020
30.05.2020 - COVID-19
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 - U.l.št. 80/2020
- delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa
-- najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela
Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:

– 448 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,
– 336 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,
– 224 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko,
– 112 eura na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.
Delodajalec je dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom v skladu s tem zakonom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela. Čas prihoda in odhoda z dela se mora vpisati v evidenco o izrabi delovnega časa ob dejanskem prihodu in odhodu delavca z dela.
Delodajalec mora sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom po tem zakonu, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve.

Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 30. junija 2020.

Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma

- postavitev objektov za kmetijsko pridelavo
- ukrepi s področja izkoriščanja geotermalne energije v rastlinjakih
- Za rastlinjake, ki se postavijo na podlagi tega člena in izkoriščajo geotermalni vir energije, je obvezno, da se ob vzpostavitvi geotermalne infrastrukture, najpozneje do 31. decembra 2023, priključijo na zaprt reinjekcijski sistem izkoriščanja geotermalne energije, sicer se posebna raba vode iz tega člena ne sme več izvajati.
06.05.2020 - COVID-19
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - U.l.št.63/2020
Zaradi izrednosti razmer epidemije COVID-19 se tudi prihodki iz državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic COVID-19 štejejo za prihodke pomembnih vrednosti in zato morajo vse organizacije v vseh pojasnilih k računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se konča po 13. marcu 2020, ločeno razkriti njihovo naravo (vrsto) in znesek.
01.05.2020 - REK
Najpogostejši primeri REK za izplačilo po ZIUZEOP - FURS 24.04.2020
30.04.2020 - COVID-19
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 - U.l.št. 61/2020
30.04.2020 - COVID-19
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) - U.l.št 61/2020
- do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019
- Prihodki iz prejšnjega odstavka so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.
- Delavec ima v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu
- Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela
28.04.2020 - ODLOG DDV
ODLOG oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19
17.04.2020 - CARINSKA TARIFA
Kombinirana nomenklatura za 2020
11.04.2020 - COVID-19
Delna oprostitev plačila prispevkov za PIZ, ki je določena v 33. členu ZIUZEOP, se nanaša na izplačila delavcem za obdobje od razglasitve epidemije, to je od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.
Oprostitev plačila prispevkov za PIZ se prizna tudi npr. za čas, ko so zaposleni na dopustu ali na bolniški ter prejemajo nadomestilo plače v skladu drugim in tretjim odstavkom 137. člena ZDR-1 ter vsa druga nadomestila za plačo, ki se izplačujejo na podlagi ZDR-1, razen za nadomestila, za katera že ta zakon določa oprostitev vseh prispevkov, ter za bonitete in  druge dohodki iz dela, ki niso del plače. 
Navedena oprostitev velja tudi za zaposlene, ki imajo v zadnjem mesecu  izplačane mesečne plače, ki so višje od trikratnika minimalne plače in za katere delodajalec ni dolžan izplačati mesečnega kriznega dodatka.
Tudi v primeru, da delodajalec delavca v času začasnega čakanja na delo pozove na delo v skladu z drugim odstavkom 24. člena ZIUZEOP ali je delavec na dopustu, ima delodajalec pravico do oprostitve plačila prispevkov za PIZ za čas dela oziroma dopusta.
Za čas začasnega čakanja na delo in za čas odsotnosti z dela iz razloga višje sile pa ima delodajalec pravice iz 1.1. poglavja ZIUZEOP (pravica do povračila nadomestila plače in pravica do oprostitve plačila vseh prispevkov). - FURS

FURS odgovarja na vprašanja o ukrepih za blažitev posledic COVID-19
11.04.2020 - COVID-19
Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa (COVID-19) - ZZZS
11.04.2020 - COVID-19
SAMOZAPOSLENI
ODLOG IN OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV SAMOZAPOSLENIM
Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. To so npr. s.p.-ji in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarji, odvetniki in drugi zasebniki. Do odloga plačila prispevkov so upravičeni tudi kmetje. - FURS
Samozaposleni, so do odloga prispevkov upravičeni avtomatično, kar pomeni, da jim ne bo treba vlagati vloge. Enako velja za kmete. -FURS
Na FURS je treba poslati izjavo (ista kot za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka). Oprosti se lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki zapadejo v plačilo 20.4.), april (ki zapadejo v plačilo 20.5.) in za maj (ki zapadejo v plačilo 20.6.). Če želijo oprostitev za marčevske in aprilske prispevke, morajo izjavo prek eDavkov poslati do 30.4., za majske prispevke izjavo pošljejo do 31.5. (vse našteto bo možno označiti na eni izjavi). - FURS
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE
KRITERIJI ZA DODELITEV MESEČNEGA TEMELJNEGA DOHODKA
Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:
– vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020, ali
– vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020. - 35. člen Zakona
37. člen Zakona
(vračilo mesečnega temeljnega dohodka) Izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Do pomoči je upravičen tisti samozaposleni, ki mu bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ni dosegel več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.
Temeljni mesečni dohodek znaša 350 eurov za mesec marec, 700 eurov za meseca april in 700 eur za mesec maj 2020, če so opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.
Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec prek eDavkov (preko spleta ali mobilnega telefona) najpozneje do 31. maja 2020 predložiti izjavo (to je ista izjava, kot pri oprostitvi plačila prispevkov), s katero izjavlja, da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.
Izjavo bo mogoče oddati od 14. aprila dalje prek eDavkov (preko računalnika ali mobilne aplikacije eDavki). - FURS
Izjava (ista kot za oprostitvi plačila prispevkov) mora biti preko eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložena do 31.5.2020
• Če bo izjava vložena do 18.4.2020 za marec bo nakazan denar na TRR 25.4.2020
• Če bo izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec in/ali april bo nakazan denar na TRR 10.5.2020
• Če bo izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec in/ali april in/ali maj bo nakazan denar na TRR 10.6.2020
10.04.2020 - COVID-19
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) - U.l.št. 49/2020
10.04.2020 - COVID-19
Najpogostejši primeri REK za izplačila po ZIUZEOP - FURS
09.04.2020 - COVID-19
Epidemija COVID-19 - gov.si
08.04.2020 - PLAČILNI PROMET
V petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade obveznost plačila akontacije na ta dan 10.4.2020 , morate plačati en dan prej.
Več
28.03.2020 - PREDPISI
Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) - U.l.št. 36/2020
Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače ne more uveljavljati delodajalec:
– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan vloge znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz te alineje tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge;
– ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov;
Delodajalec v skladu s prejšnjim členom napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo za največ tri mesece.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko pravico do delnega povračila nadomestila plače uveljavi delodajalec, ki je delavce na začasno čakanje na delo napotil pred uveljavitvijo tega zakona, če vloži vlogo iz prejšnjega odstavka v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice. V tem primeru se delno povračilo nadomestila plače izplačuje za čas začasnega čakanja na delo po uveljavitvi tega zakona.
Višina delnega povračila izplačanega nadomestila plače s strani Republike Slovenije znaša 40 % nadomestila plače in je omejena z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, določenega v zakonu, ki ureja trg dela.
28.03.2020 - PREDPISI
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) - U.l.št. 36/2020
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb lahko oddamo najkasneje do 31/05/2020
28.03.2020 - PREDPISI
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) - U.l. št. 36/2020
24.03.2020 - PREDPISI
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 - U.l. št. 34/2020
19.03.2020 - PREDPISI
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji - U.l. št 30/2020
30.01.2020 - Testni izračun dohodnine za leto 2019 - FURS
Pazite kam vnesete otroke kot vzdrževane člane
Regres vpišite le, če je bil izplačan nad 1.741,71 EUR
Božičnico ne vpisujte, ker od nje ne plačamo dohodnine.
29.01.2020 - Vzdrževani družinski člani
Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga davčna uprava in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi do 5. 2. tekočega leta posredovali zavezanci.
10.01.2020 - OBRESTI
Obrestna mera zamudnih obresti znaša od 01/01/2020 dalje 8% - U.l.št. 2/2020
31.12.2019 - PREDPISI
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del - U.l.št. 82/2019
Bruto urna postavka ne sme biti nižja od 5,40 eura.
31.12.2019 -
SREČNO NOVO LETO
27.12.2019 - PREDPISI
Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih - U.l.št. 81/2019
Delavcu pripada dan dopusta za spremstvo otroka, učenca prvega razreda, v šolo na prvi šolski dan
27.12.2019 - PREDPISI
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 80/2019
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah - U.l. št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l. št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l. št. 80/2019
27.12.2019 - PREDPISI
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l.št. 80/2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l.št. 80/2019
20.12.2019 - DDV
Spremembe Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost - U.l. št. 77/2019
- pridobitev rabljenega, novega prevoznega sredstva znotraj Unije,
- 5% DDV za knjige
20.12.2019 - PREDPISI
Spremembe Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave... - U.l. št. 77/2019
Vsebina, oblika in način izpisa podatkov iz elektronsko vodenih evidenc
13.12.2019 - PREDPISI
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - U.l. št. 76/2019
04.12.2019 - DDV
DDV od knjig znaša po novem 5% - U.l. št. 72/2019
12.11.2019 - REGRES
Izplačilo regresa po 01/11/2019-FURS
09.11.2019 - BOŽIČNICA
Božičnica (trinajsta plača, letna nagrada...) je izplačana enkrat v koledarskem letu vsem delavcem hkrati pod pogojem:
1. da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (pogoji do pridobitve pravice morajo biti določeni enotno za vse delavce), ali
2. da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila (ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce).
Plačajo se prispevki delojemalca (22,1%) in delodajalca (16,1%)
Primer: bruto= 385,11, prispevki(22,1)=85,11, neto=300, prispevki(16,1)=62, skupaj strošek družbe=447,11
Več v Božičnica in drugi dohodki iz zaposlitve - FURS
05.11.2019 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - U.l. št. 66/2019
05.11.2019 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davčnem postopku - U.l. šr. 66/2019
05.11.2019 - PREDPISI
Spremembe Zakona o dohodnini - U.l. št. 66/2019
- najemnine - normirani stroški so 15%, davek 27,5%,
- spremenjena dohodninska lestvica,
- spremenjeni davek od dobička pri prodaji kapitala,
- izplačilo dividende oziroma dobička je sedaj obdavčeno s 27,5%,
06.09.2019 - ŠTIPENDIJE
Na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije moramo do konca leta poročati o podeljenih štipendijah.
01.07.2019 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/07/2019 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 44/2019
16.05.2019 - Ali imam urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje?
06.05.2019 - REGRES
Spremembe Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 29/2019
Spremembe Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Spremembe Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
03.05.2019 - REGRES
Spremembe Zakona o dohodnini - U.l. št. 28/2019
Spremebe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
Regres do te višine ni obdvačen z dohodnino niti drugimi prispevki
05.02.2019 - DOHODNINA
Če fizična oseba oddaja svoje premoženje v najem neki drugi fizični osebi, mora finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto
31.01.2019 - DOHODNINA
Testni izračun dohodnine
04.01.2019 - ZAMUDNE OBRESTI
Od 01/01/2019 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 01/2019
31.12.2018 -
SRE?NO NOVO LETO
24.12.2018 - PLAČE
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) - U.l. št. 83/2018
Minimalna plača znaša:
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019, 886,63 evrov,
– za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, 940,58 evrov,
14.12.2018 - PREDPISI
Pojasnilo k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016)- Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe (kriptovalute in žetoni ICO, razmejitve) - U.l. št.81/2018
14.12.2018 - PREDPISI
Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016 (najemi po novem) - U.l. št. 81/2018
07.12.2018 - PREDPISI
P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 79/2018
24.08.2018 - PREDPISI
Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki U.l. št. 57/2018
07.07.2018 - OBRESTI
Od 01/07/2018 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,0% - U.l. št. 46/2018
30.06.2018 - KRIPTOVALUTE
Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS - Pojasnila
30.06.2018 - PREDPISI
Začasno in občasno delo upokojencev ter obrazložitev davčne obravnave
09.04.2018 - PREDPISI
Predpisi o preprečevanju pranja denarja
01.01.2018 - OBRESTI
Od 01/01/2018 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,0% - U.l. št. 1/2018
31.12.2017 -
SREČNO NOVO LETO
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l.št. 79/2017
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l.št. 79/2017
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - U.l.št. 79/2017
28.12.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l.št. 79/2017
27.12.2017 - PREDPISI
ZAKON o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) - U.l.št. 77/2017
22.12.2017 - PREDPISI
NAVODILO o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov - U.l.št. 76/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o dohodnini - U.l.št. 69/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) - U.l.št. 69/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K) - U.l.št. 69/2017
08.12.2017 - PREDPISI
Spremembe Zakona o davčnem potrjevanju računov - U.l.št. 69/2017
24.11.2017 - PREDPISI
Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov - U.l.št. 66/2017
10.11.2017 - PREDPISI
Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - U.l.št. 63/2017 - vajenci
10.11.2017 - PREDPISI
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l.št. 63/2017
02.11.2017 - PREDPISI
Gradbeni zakon - U.l.št. 61/2017
02.10.2017 - PREDPISI
01/09/2017 je začel veljati Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja U.l. št. 32/2017
29.09.2017 - PREDPISI
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih - U.l. št. 54/2017
13.07.2017 - STOPNJE IZOBRAZBE
Stopnje izobrazbe po SOK in EOK
01.07.2017 - OBRESTI
Od 01/01/2017 dalje je višina obrestne mere za zamudne obresti 8,% - U.l. št. 34/2017
27.02.2017 - PREDPISI
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev - U.l.št.10/2017
23.02.2017 - NAJEMNINA
Do 28/02/2017 moramo oddati napoved, ?e smo oddajali nepremi?nino fizi?ni osebi z obrazcem ali preko edavkov.
31.12.2016 -
DEDEK MRAZ VAM želi, da bi bilo leto 2017 uspešnejše.
09.12.2016 - DOHODNINA
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 - U.l. št. 79/2016
09.12.2016 - REK obrazec za poslovno uspešnost
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l. št. 79/2016
09.12.2016 - DOHODNINA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 79/2016
04.12.2016 - V skladu z Zakonom o davčnem postopku, Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku in Zakonom o dohodnini se plača, potni stroški, dnevnice, stroški za prevoz in prehrano nakazujejo na račun delavca.
04.11.2016 - PREDPISI
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) - U.l. št. 68/2016
04.11.2016 - ZAKONI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N) - U.l. št.68/2016 - Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb bo v letu 2017 19%.
07.10.2016 - ZAKONI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J) - U.l. št. 63/2016
07.10.2016 - ZAKONI
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) - U.l. št. 63/2016
29.03.2016 - PREDPISI
Stališče 2 Pregled poročila o odnosih do povezanih družb - U.l. št. 23/2016
18.03.2016 - PRISPEVKI
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja - U.l. št. 21/2016
15.03.2016 - PREDPISI
156. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju(delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce)
od 1.1.2016 do 31.12.2017 se določba ne uporablja (Uradni list RS, št. 90-3499/2015)
Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena tega zakona so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena tega zakona. Oproščeni del prispevka delodajalca za navedene delavce plačuje Republika Slovenija v skladu s 161. členom tega zakona.
04.03.2016 - PREDPISI
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov - U.l. št. 18/2016
25.02.2016 - PRISPEVKI
Popoldanski s.p. mora do 15. v mesecu za pretekli mesec plačati:
1. plačilni nalog
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
SI56 0110 0888 2000 003
Model 19, vaša davčna številka + 44008
32,20 EUR

2. plačilni nalog
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
SI56 0110 0888 3000 073
Model 19, vaša davčna številka + 45004
32,67 EUR
12.01.2016 - NAJEMNINE
Ne pozabite na napoved za oddajanje premoženja v najem v primeru, da fizična oseba oddaja najemnino fizični osebi. Napoved morate vložiti do 15/01/2016. Več
01.01.2016 - ZAMUDNE OBRESTI
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 01/01/2016 dalje znaša 8,05%. Več v U.l. št. 1/2016
31.12.2015 -
DEDEK MRAZ VAM želi, da bi bilo leto 2016 uspešnejše.
31.12.2015 - PREDPISI
E N O T N I K O N T N I O K V I R za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije - U.l. št. 107/2015
28.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016 - U.l. št. 104/2015
24.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem - U.l. št. 102/2015
23.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DOHODNINA
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DAVČNI ODTEGLJAJ
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - POSLOVNE KNJIGE
Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DAVKI
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb - U.l. št. 101/2015
23.12.2015 - DAVKI
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov - U.l. št. 100/2015
23.12.2015 - DAVKI
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - U.l. št. 100/2015
10.12.2015 - PREDPISI
Slovenki ra?unovodski standardi (2016)
04.12.2015 - PLAČA
Od 01/01/2016 dalje se v minimalno plačo ne vštevajo:
– dodatek za nočno delo,
– dodatek za delo v nedeljo,
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Več v U.l. št. 92/2015
27.11.2015 - DAVČNE BLAGAJNE
Sprememba Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov govori o izdajanju računov preko avtomata Več v U.l. št. 80/2015
29.10.2015 - PREDPISI
Na vseh dopisih, ki jih družba pošilja naslovniku mora biti zaradi spremembe 45. člena Zakona o gospodarskih družbah od avgusta dalje tudi matična številka.
Vsebina spremenjenega 45. člena Zakona o gospodarskih družbah
(obveščanje o registrskih podatkih)
(1) Na vseh dopisih, ki jih družba pošlje naslovniku, morajo biti poleg celotne firme in sedeža družbe navedeni tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe; pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.
(2) Naročilnice se štejejo za dopise iz prejšnjega odstavka.
29.10.2015 - DAVČNE BLAGAJNE
Davčno potrjevanje računov - FURS - tehnične specifikacije in pogosto zastavljena vprašanja
Vprašanja in odgovori - vzorec internega akta
08.10.2015 - E RAČUNI
Spremembe Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri UJP - U.l. št. 75/2015
08.10.2015 - DAVČNE BLAGAJNE
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov - U.l. št. 75/2015 -
14.08.2015 - PREDPISI
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov - U.l. št. 60/2015
31.07.2015 - PREDPISI
Zakon o davčnem potrjevanju računov - U.l.št. 57/2015
24.07.2015 - Predpisi
Spremembe Zakona o gospodarskih družbah - U.l. št.55/2015
01.07.2015 - ZAMUDNE OBRESTI
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 01/07/2015 dalje znaša 8,05%. Več v U.l. št. 48/2015
16.04.2015 - DOHODNINA
Ugovor zoper informativni izra?un dohodnine za leto 2014
10.04.2015 - DOHODNINA
Obvestilo o uveljavljanju dodatne splošne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine
15.02.2015 - PRISPEVKI
Popoldanski s.p. mora do 15. v mesecu za pretekli mesec plačati:
1. plačilni nalog
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
SI56 0110 0888 2000 003
Model 19, vaša davčna številka + 44008
31,85 EUR

2. plačilni nalog
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje RS
SI56 0110 0888 3000 073
Model 19, vaša davčna številka + 45004
32,72 EUR
Več v pojasnilu DURSa
09.01.2015 - PREDPISI
Za tiste, ki poslujejo z gotovino in nimajo ustreznega računalniškega programa za izdajanje računov.
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov - U.l. št. 2/2015
Knjigo vezanih računov nam potrdijo na FURS-u ali pa preko sistema edavki
01.01.2015 - ZAMUDNE OBRESTI
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 01/01/2015 dalje znaša 8,05%. Več v U.l. št. 2/2015

tekpod
- Koledar oddajanja obrazcev - FURS
- Uredba in Dnevnice tujina
ODO-1 in ODO-2 obrazci

Od 01/08/2008 naprej znaša kilometrina po Uredbi največ 0,37 EUR. Več v
Obrestne mere za obresti na posojila med povezanimi osebami
- razdalje med mesti
- povprečna mesečna bruto plača za 2001 znaša 214.561 sit (U.l. št. 16/2002)- povprečna mesečna bruto plača za 2002 znaša 235.436 sit (U.l. št. 18/2003)
- povprečna mesečna bruto plača za 2003 znaša 253.200 sit (U.l. št. 17/2004)
- povprečna mesečna bruto plača za 2004 znaša 267.571 sit (U.l. št. 17/2005)

-Povprečna mesečna plača
Od 01/08/2008 dalje - prehrana 6,12 EUR na dan
- Ur.l. št. 4 z dne 13.01.2023 za mesec 01/2023 in naprej je minimalna plača 1.203,36 EUR
- za 1/2021 je TOM -0,1 %
- za 1/2023 je R 0,2 %
- Referenčni tečaji ECB - Banka Slovenije
- srednji tečaj BS za EUR dne 30.12.2006 je 239.640000
- imenik davčnih zavezancev inetis
- register transakcijskih računov
- Prispevki s.p., šifra 40domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, OpenOffice, Zadnjič dopolnjeno: Sunday 1 January 2023 ob 14:41
System uptime: 17:26:11 up 271 days, 7:43, 0 users, load average: 1.34, 1.70, 1.67