KLIKLOGO6m.GIF   DEVIZNO POSLOVANJE

21.07.2005 - Kontrola IBAN številke
15.06.2005 - Navodilo za izvajanje sklepa o načinu in pogojih poročanja o kreditnih poslih med rezidenti in nerezidenti
24.05.2005 - NAVODILO za izvajanje sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
13.10.2003 - Zakon o deviznem poslovanju
18. člen
(1) Rezidenti med seboj lahko sklepajo posle v tujih plačilnih sredstvih ter posle, katerih predmet je tuje plačilno sredstvo samo pod pogoji in na način določen s tem zakonom. ...
(3) Dovoljena je uporaba deviz in drugih mednarodnih meril vrednosti kot vrednostne osnove v pogodbah med rezidenti, pri čemer je valuta izpolnitve vedno tolar.
9. KAZENSKE DOLOČBE
70. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna ose- ba, če:
1. v poslih, sklenjenih med rezidenti valuta izpolnitve ni tolar (tretji odstavek 18. člena)
23.11.2001 - Iz sklepa o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini
1
Za rezidente je poslovanje z nerezidenti s tujo gotovino pod pogoji in po postopku, ki ga določa zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01), prosto.
2
Pravna oseba, zasebnik ali podružnica tuje gospodarske družbe (v nadaljevanju: rezident), ki je prejel plačilo v tuji gotovini, mora tujo gotovino nemudoma odvesti v banko ali jo položiti v svojo devizno blagajno.
3
Rezident ima lahko v devizni blagajni ob zaključku dneva znesek tuje gotovine, ki ne sme presegati 5% povprečnega dnevnega pologa tuje gotovine v blagajno v preteklem mesecu.
V znesek deviznega blagajniškega maksimuma se ne všteva tuja gotovina, ki jo je rezident dvignil z deviznega računa ali kupil v banki in je namenjena za plačilo blaga ali storitve ali za pokrivanje stroškov službene poti v tujino, kadar bo plačilo ali začetek službene poti v skladu s potnim nalogom v naslednjih petih delovnih dneh. Rezidenti, ki opravljajo storitve v mednarodnem blagovnem in potniškem prometu ali nudijo prvo medicinsko pomoč, imajo lahko z dovoljenjem Banke Slovenije določen višji znesek deviznega maksimuma, zaradi zagotovitve zneska, potrebnega za dnevnice delavcev prevoznega sredstva in za plačilo drugih stroškov v tujini v zvezi s prevoznim sredstvom in blagom.
4
Prejeto tujo gotovino, ki presega znesek deviznega blagajniškega maksimuma, je dolžan rezident odvesti v banko najkasneje naslednji delovni dan.
5
Rezident mora voditi blagajniški dnevnik v skladu z določili slovenskih računovodskih standardov kot posebno pomožno knjigo oziroma analitično evidenco.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti plačilo sprejeti ali opraviti v tuji gotovini (Uradni list RS, št. 50/99, 78/99 in 25/00).
7
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
23.11.2001 - Iz Sklepa o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine
1
Vnos in iznos domače in tuje gotovine v ali iz Republiki Slovenije sta pod pogoji in po postopku, ki ga določa zakon o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01), prosta.
2
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o višini dovoljenega vnosa in iznosa domače in tuje gotovine (Uradni list RS, št. 50/99 in 25/00).
3
Ta sklep začne veljati 1. januarja 2002.
nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,