PROKURIST

če izvajalec dela ni davčni zavezanec


 


Vnesi bruto znesek: 

Izplačilo na TRR: 
KATEGORIJA ZNESEK VPLAČILNI RAČUN
Bruto znesek  
Prispevek za invalidnost  
Normirani stroški 10%  
Akontacija dohodnine  
Izplačilo prokuristu  
Strošek izplačevalca  Vnesite bruto znesek ali izplačilo. Ostalo bo izračunal računalnik.

Izpolniti moramo REK-2 obrazec, šifra 1502
če so dejanski stroški (potni stroški, kilometrina...) večji od priznanih 10%, se ti priznajo z ugovorom zoper informativni izračun dohodnine na podlagi ustreznih dokazilZadnjič posodobljeno: 07/02/2013

domov v KLIK (3615 bytes)