Vrednostno in koli�insko spremljanje zalog

SRS 4 (2006)- Zaloge

Odhodki zalog


Skladi��na kartica

�ifra materiala: 41 1512
Naziv materiala: Alchemilla  mollis
Merska enota: kos 
vrsta dokumenta �tevilka dokumenta datum dokumenta prejem koli�ina izdaja koli�ina zaloga koli�ina cena vrednost zaloga vrednost
1 123 15/02/2000 10 10 100 1.000 1.000
2 224 16/02/2000 2 8 100 200 800
1 124 17/02/2000 5 13 120 600 1.400
2 224 28/02/2000 2 11 108 216 1.184

 

Vrste dokumentov
�ifra dokumenta naziv dokumenta oznaka dokumenta
1 prejemnica Qr123
4 izdajnica Qr124
3 povratnica Qr125
6 inventura Qr126

oznaka dokumenta - vsak dokument ima v "nogi" oznako dokument (ISO 9...)

cena - pri prejemu nabavna cena (cena nakupa + uvozne dajatve + neposredni stro�ki nabave - popusti)
cena - pri izdaji v skladu s Slovenskimi ra�unovodskimi standardi (SRS 4):
- metoda drse�ih popvpre�nih cen
- tehtanih popvre�nih cen
- LIFO (zadnji prejem prva izdaja)
- FIFO (prvi prejem prva izdaja)
- stalne cene 

V primeru je uporabljena metoda povpre�nih cen.

datum dokumenta - datum prejema, izdaje, povratnice ...

vrednost - koli�ina x cena
 

V inflacijskih razmerah moramo konec obdobja zaloge pri uporabljeni metodi povpre�nih cen ali LIFO revalorizirati (prevrednotiti na cene iz zadnjega �etrtletja oziroma uporabiti cene iz cenikov oziroma posebne indekse cen, �e v zadnjem �etrtletju ni bilo prejemov)

Povedano velja smiselno za koli�insko in vrednosto spremljanje zalog:
- surovin in materiala,
- nedokon�ane proizvodnje,
- proizvodov,
- trgovskega blaga

V skladu s SRS se proizvodi oziroma nedokon�ana proizvodnja vrednosti po proizvajalnih stro�kih, lahko pa se v posebnih utemeljenih okoli��inah ovrednoti do zo�ene lastne cene kot ene skrajnosti oziroma s spremenljivimi proizvajalnimi stro�ki kot drugo skrajnostjo.

Proizvajalne stro�ke sestavljajo:
- neposredni stro�ki materiala,
- neposredni stro�ki dela,
- neposredni stro�ki storitev,
- neposredni stro�ki amortizacije,
- splo�ni proizvajalni stro�ki.

Splo�ni proizvajalni stro�ki so stro�ki materiala, storitev, dela in amortizacije, ki so obra�unani v okviru proizvajalnega procesa, a jih ni mogo�e neposredno povezovati z nastajajo�imi poslovnimi u�inki.

Zo�ena lastna cena vsebuje proizvajalne stro�ke, splo�ne stro�ke nabave, splo�ne stro�ke uprave in splo�ne stro�ke prodaje, ne pa tudi neposrednih stro�kov prodaje in stro�kov financiranja.

Spremenljivi proizvajalni stro�ki vsebujejo poleg neposrednih proizvajalnih stro�kov �e spremenljivi del splo�nih proizvajalnih stro�kov.Tak�no evidenco zahtevajo:
- ra�unovodski standardi
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o trgovini,
- Pravilnik o vodenju evidenc v trgovine,
 
     KLIK, Linux, Mandrake, Netscape, 05/12/2000