INVENTURA in DDV

VSEBINA

A. Zavezanci
B. Čas popisa
C. Potek popisa
D. Viri
E. DDVA. ZAVEZANCI

Vse pravne osebe in zasebnikiB. ČAS POPISA

Praviloma 31. december

Knjige, filme fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike, predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti popisujemo najmanj vsakih 5 let, če je tako določeno v internem aktu.

Vrh straniC. POTEK POPISA

1. Direktor z odločbo določi člane in predsednike popisnih komisij. Število komisij je odvisno od velikosti podjetja. Delavci, ki vodijo evidenco o posamezni vrstah sredstev ne smejo biti člani popisnih komisij za te vrste sredstev oziroma virov.

2. Naloge popisnih komisij

- količinski popis
- vpisovanje knjigovodskega količinskega stanja ter ugotavljanje količinskih razlik
- ugotavljanje očitnih zamenjav
- vrednostno obračunavanje razlik ter ugotavljanje vzrokov za viške in manjke
- popisno poročilo

Popisujejo se vsa sredstva in obveznosti. Nekatera najbolj znana področja popisa so:

- opredmetena osnovna sredstva,
- zaloge surovin in repromateriala, trgovskega blaga, proizvodov, nedokončane proizvodnje,
- terjatve in obveznosti (kupci in dobavitelji)
- dani in prejeti predujmi,
- gotovina v blagajni in žiro račun,
- dani in prejeti krediti

Popisno poročilo vsebuje:
-popisne liste po posameznih sredstvih in obveznostih,
- rekapitulacije popisnih list po vrstah sredstev,
- predloge za knjiženje primanjkljajev oziroma presežkov praviloma v breme odgovornih oseb,
- pripombe delavcev odgovornih za posamezna odstopanje,
- predloge ukrepov za odpravo pomanjkljivosti,
- mnenja o dvomljivih terjatvah, mnenje o ustavljeni proizvodnji,
- ugotovljeni kalo,
 

3. Organ upravljanja oziroma lastnik obravnava poročilo o popisu v navzočnosti popisne komisije in vodje knjigovodstva ter odloči o načinu knjiženja razlik ter morebitnih drugih ukrepih.

Od primanjkljajev se plačuje davek na dodano vrednost, trošarine in celo davek na motorna vozila

Vrh straniD. VIRI

- Zakon o gospodarskih družbah (54. člen)
- Računovodski standardi (28, 24, 39)
- Zakon o davku na dodano vrednost
- Pravilnik o izvajanje zakona o davku na dodano vrednost
- Zakon o trošarinah
- Zakon o davkih na motorna vozila
- Pravilnik o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojne podjetnike posameznike
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o načinu in rokih za popis in usklajevanje knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Iks 09/2007
- Interni akti

Vrh stranE. INVENTURA IN DDV

DDV se ne obračuna:
- od neidočih oziroma nekurantnih zalog,
- od kala, razsipa, razbitja, okvare blaga, ki je neločljivo povezan s proizvodnim postopkom, če ne presega obsega, določenega v aktu oziroma normativih,
- od blaga, ki mu je potekel rok trajanja,
Primanjkljaji, ki nastanejo zaradi napačnega evidentiranja se laho pobotajo s presežki enake vrste, enake kakovosti in enake nabavne cene

Več v brošuri Davčnega urada: Popisi osnovnih sredstev, blaga in materiala v povezavi z zakonom o davku na dodano vrednost.

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga - Zbornica elektronske in elektroindustrije - U.l. št. 119/2008

Vrh stran


Linux, 20/12/2018