KLIKLOGO6m.GIF  

Področje: Programi
Vprašanje: PDF
Datum: 22.12.2001
Slovenski računovodski standardi iz Uradnega lista v PDF
1. download uradni list številka 107/2001
2. odpri z xpdf
3. tiskaj od strani 1 do 368 v datoteko
4. ps2pdf13 datoteka - spremeni datoteko v PDF

pdfmerge 1.pdf 2.pdf output.pdf

pdftk 1.pdf 2.pdf output zdruzeni.pdf

pdfshuffler


Nazaj na vprašanja