KLIKLOGO6m.GIF   NEPREMIČNINE

16.04.2018 - Davek na promet nepremičnin - FURS - Obrazec za Napoved za odmero davka na promet neprimičnin
03.06.2006 - 27. člen Zakona o davku na dodano vrednost (U.l. št. 21/2006)
(druge oprostitve DDV)
(1) Plačila DDV so oproščeni tudi:
...

2. najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen:
? nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;
? dajanja v najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč;
? dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;
? najema sefov;
7. promet objektov ali delov objektov in zemljišč na katerih so postavljeni, razen če je promet opravljen, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je promet opravljen, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve;
8. promet zemljišč, razen stavbnih zemljišč;
...
(2) Ne glede na določbe 2., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena se lahko davčni zavezanec dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine ? davčnim zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV, da bo od prometa, ki bi moral biti oproščen plačila DDV v skladu z 2., 7. oziroma 8. točko prvega odstavka tega člena, obračunal DDV po predpisani stopnji.
(3) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu z drugim odstavkom tega člena, če sta z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljenim prometom podala skupno izjavo pristojnemu davčnemu organu.

02.06.2006 - Zemljiška knjiga - plačilo z Moneto
01.06.2006 - Imenik nepremičninskih posrednikov
01.06.2006 - Javni vpogled v podatke o nepremičninah - plačilo z Moneto
26.11.2001 - Če fizična oseba v Sloveniji proda nepremičnino, ki jo je imela v lasti manj kot tri leta od morebitnega dobička plača 30 procentni davek od dobička iz kapitala (akontacija dohodnine). Davčna osnova je razlika med vrednostjo v prodajni pogodbi in njeno valorizirano vrednostjo v času pridobitve, zmanjšane za 2 procentni davek od prometa nepremičnine. Obe vrednosti se dokazujeta z dokumenti. Davčni organ lahko sam določi davčno osnovo. Prodajalec vloži posebno napoved za odmero tega davka. Morebitna izguba se pri odmeri dohodnine kompenzira z dobički od prodaje drugih nepremičnin ter od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu
nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,