KLIKLOGO6m.GIF   NAJEMNINA

01.01.2013 - NAJEMNINA od 01/01/2013 dalje
Od 01/01/2013 dalje so:
- normirani stroški 10% (prej 40%),
- davek 25 % je dokončen,
- stroške vzdrževanje večje od 10% lahko uveljavljamo naknadno.
Več v spremembah Zakona o dohodnini - U.l. št. 94/2012
01.03.2007 - stavbno zemljišče
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu iz prvega odstavka občinski upravni organ, pristojen za družbene prihodke, odločbo pa mu izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.
Več...
01.01.2006 - NAJEMNINE po 01/01/2006
Od 01/01/2006 dalje so normirani stroški pri najemnini zopet 40% (U.l. št. 115/2005)
01.01.2005 - Najemnina po 01/01/2005
Iz Zakona o dohodnini (U.l. št. 54/2004). Velja od 01/01/2005 dalje
4.1. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
65. člen
(dohodek iz oddajanja premoženja v najem)
(1) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem po tem poglavju zakona je dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin (v nadaljnjem besedilu: premoženja) v najem.
(2) Za oddajanje premoženja v najem po prvem odstavku tega člena se šteje:
1. vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato dolžan plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo;
2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug, prejme ustrezno nadomestilo, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo zlasti:
1. obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik;
2. premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke, ki ne predstavljajo dohodka iz 1. točke tega odstavka.

66. člen
(oprostitev)
Dohodnine se ne plačuje od:
1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,
2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,
3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu z zakonom, če dohodek ne presega 10.000 tolarjev.

67. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v najem, zmanjšan za stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje najemodajalec. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča.
(2) Kadar zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem premoženja v najem, ne uveljavlja stroškov po prvem odstavku tega člena, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 20% od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je davčna osnova od dohodka, ki ga najemnik doseže z oddajanjem premoženja v podnajem, dohodek, dosežen na podlagi podnajema, zmanjšan za najemnino in drugo nadomestilo, ki ga navedeni najemnik plačuje za najem tega premoženja.
(4) Davčna osnova se pri vzajemnem oddajanju premoženja v najem določi za vsako stran posebej, in sicer glede na primerljivo tržno ceno najemnine od premoženja, ki ga fizična oseba odda v najem, upoštevaje stroške po prvem in drugem odstavku tega člena.

124. člen
(akontacije dohodnine od dohodkov iz premoženja)
(1) Akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja nepremičnin in premičnin v najem se izračuna in plača v višini 25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu s 67. členom tega zakona.

Izračun najemnine
31.01.2002 - Pogodba za najemnino - Ne velja od 26/06/2008 - U.l. št. 57/2008
Če fizična oseba odda nepremičnino v najem pravni osebi mora na podlagi Stanovanjskega zakona:
- tri izvode pogodbe oddati na Oddelku za stanovanjsko gospodarstvo, Zarnikova 3, Ljubljana (za območje Ljubljane),
- priložiti dokaz o lastništvu,
- tam se dobijo tudi koleki.
26.11.2001 - Fizična oseba da nepremičnino v najem
Z nepremičnino je mišljeno zemljišče, stanovanjski ali poslovni prostor, garaža ali prostor za počitek in rekreacijo.
Osnova za davek je znesek najemnine zmanjšan za stroške tekočega in investicijskega vzdrževanje, upravljanja in obratovanja, če jih plačuje lastnik.
Stroški se priznajo v višini:
- normirani stroški v višini 40% najemnine,
- 60% v primeru opremljenega stanovanjskega prostora,
- dejanski stroški.
Stroški, ki jih plačuje najemnik povečujejo dohodek lastnika.
Pri oddajanju zemljišča ni normiranih stroškov.
Če fizična oseba oddaja nepremičnino v najem pravni osebi, davek plačuje pravna oseba.
Če je lastnik davčni zavezanec se obračuna tudi davek na dodano vrednost.
Če če najemnik fizična oseba mora najemodajalec vložiti posebno davčno napoved za odmero davka.
Stopnja davka je 25%.
Če je najemnina plačana za več let, se davek plača od celotne najemnine v letu, v katerem je bila najemnina prejeta, pri odmeri dohodnine pa se lahko uveljavi razmejitev teh dohodkov na več let.
26.11.2001 - Pravna oseba da nepremičnino v najem
Najemnina brez DDV je prihodek firme. V primeru povezanih oseb moramo za davčne potrebe popraviti najemnino na višino, ki bi jo zaračunali tretji osebi (čeprav je najemnina plačana v manjšem znesku).
Prihodki v pravilni višini tudi zagotavljajo pravico do uveljavitve odhodkov v zvezi z nepremičnino v davčnem obračunu.
26.11.2001 - Pravna oseba najame nepremičnino
V davčni bilanci je najemnina odhodek le v primeru, da nepremičnino potrebujemo za opravljanje dejavnosti oziroma da z njo pridobivamo prihodke.
26.11.2001 - Službena stanovanja
Iz Nacionalnega stanovanjskega programa (U.l. RS št. 43/2000)
Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikuje prosto, glede na ponudbo in povpraševanje po stanovanjih na trgu.
Za poprečno opredeljeno profitno stanovanje v Sloveniji znaša najemnina 880 tolarjev/m2 mesečno. Pri tem izstopa glavno mesto, kjer so profitne najemnine povprečno v višini 1.500 tolarjev/m2 mesečno.
Davčni organ stroške amorizacije opreme (luči, video, hifi, gospodinjski aparati, preproge) ne prizna kot davčno potrebne odhodke.
nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,