KLIKLOGO6m.GIF (440 bytes) IZRA�UN OBRESTI TOM + r

Vpi�ite za�etni datum obdobja:

[oblika: dd.mm.yyyy]

Vpi�ite kon�ni datum obdobja:

[]

Obrestna Mera:

%

Glavnica:

SIT

Obresti TOM:

SIT

Obresti realne:

SIT

Obresti skupaj:

SIT

Glavnica + obresti:

SIT

Kako se ra�unajo obresti nogav


domov v KLIK (3615 bytes) Linux, Apache, PHP, MySql, Open Office,